Menu

Kosten & Erelonen

De te betalen vergoeding is opgesteld uit enerzijds de kosten en anderzijds de erelonen die een vergoeding uitmaken voor de prestaties van de advocaat.

Kosten

Onder de term ‘kosten’ vallen alle uitgaven die door de advocaat zijn gedaan ten behoeve van de zaak zoals: rolrechten, kosten van briefwisseling, verplaatsingsonkosten…

Om goed werk te kunnen leveren, maakt een advocaat ook kosten die niet aan te rekenen zijn op een specifiek dossier, zoals het volgen van bijscholing, de aanschaf van vakliteratuur en wetboek, het gebruik van kantoren, een informatica- en communicatiestructuur… Dit zijn de vaste kantoorkosten.

De gerechtsdeurwaarderskosten worden door ons kantoor bij voorkeur onmiddellijk en rechtsreeks door de client met de gerechtsdeurwaarder geregeld.

Volgende kosten worden door het kantoor in rekening gebracht:

 • Openen dossier: vaste vergoeding van 25,00 €
 • Briefwisseling, faxberichten, e-mails: 10,00 €/pagina
 • Dactylo procedurestukken (conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften,…): 12,00 €/pagina
 • Aangetekende zendingen: 15,00 €/stuk
 • Fotocopies: 0,10 €/pagina
 • Kilometervergoeding: 0,50 €/kilometer
 • Externe kosten: zoals effectief te betalen
 • Opvragen handelsrapport: 25,00 €

Ereloon

Het ereloon is een vergoeding voor de prestaties van de advocaat en wordt per uur aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Het ereloon varieert naargelang de moeilijkheidsgraad, het spoedeisend karakter, het bereikte resultaat, de ervaring van de advocaat en zijn onderlegdheid in een bepaalde materie.

Het kantoor rekent een basisereloon aan dat schommelt tussen 100,00 € en 150,00 € per uur. In specifieke gevallen kan een afwijkend bedrag worden afgesproken.

Desgewenst kan voorafgaandelijk een overeenkomst worden opgemaakt met betrekking tot de erelonen. Dit heeft het voordeel dat de cliënt zich een beter idee kan vormen van de te verwachten staat.

Voor bedrijven kunnen voorafgaandelijk afspraken worden gemaakt met betrekking tot de te betalen vergoeding en kan eventueel een abonnement worden besproken, waarin het ereloon en de kostenregeling worden bepaald.

Bij een succesvolle procedure kan ten allen tijde bijkomend een succes-fee worden aangerekend. Deze succesfee zal bestaan uit een percetange van het behaalde resultaat.

Provisies

Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling kunnen provisies worden gevraagd. Bij omvangrijke zaken worden eveneens tussentijdse afrekeningen opgesteld.

Bij de afsluiting van een dossier wordt aan de cliënt een staat van onkosten en erelonen overgemaakt die is samengesteld uit:

 • een gedetailleerde kostenstaat
 • een overzicht van de verleende diensten
 • het aangerekende ereloon
 • de ontvangen provisies

Zowel de staat als de provisies zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending. Vanaf de vervaldag en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, worden zij vermeerderd met een intrest aan 10 % en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het te betalen bedrag. Bij betwisting zijn de rechtbanken te Mechelen bevoegd.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de leden van het kantoor blijft beperkt tot de bedragen die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de Orde der Advocaten te Antwerpen worden uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend.